Poradnia - Centrum Diagnozy i Terapii Dziecka LOGO-SI Irena Stępień

Przejdź do treści
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-pedagogiczna
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Małogoszczu udziela pomocy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej, neurologopedycznej, fizjoterapeutycznej, sensorycznej, a także prowadzi zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Placówka zatrudnia nauczycieli i specjalistów zgodnie z kwalifikacjami określonymi dla pracowników poradni publicznych.

Z usług Poradni mogą korzystać:
- dzieci, młodzież, ich rodzice lub opiekunowie oraz osoby dorosłe, z zastrzeżeniem, że osoby niepełnoletnie zgłaszają się do Poradni z rodzicem lub opiekunem prawnym
- nauczyciele, wychowawcy, specjaliści z palcówek oświatowych
- przedstawiciele instytucji i organizacji pracujących z dziećmi i młodzieżą lub na ich rzecz.

Korzystanie z usług świadczonych przez Poradnię jest dobrowolne i odpłatne.
Do zadań placówki należy w szczególności:
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka mające na celu stymulowanie psychofizycznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, prowadzone bezpośrednio z dzieckiem i jego rodziną
- prowadzenie badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych, fizjoterapeutycznych oraz ocena procesów integracji sensorycznej, rozpoznawanie indywidualnych potrzeb dzieci i młodzieży
- prowadzenie specjalistycznej pomocy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej, fizjoterapeutycznej oraz integracji sensorycznej dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych
- wydawanie opinii w zakresie określonym przez prawo oświatowe
- pomoc uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej
- wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny
- wspomaganie nauczycieli, rodziców i opiekunów w pracy dydaktycznej, wychowawczej
i terapeutycznej
- prowadzenie rehabilitacji i terapii
- upowszechnianie wiedzy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej i terapeutycznej oraz wiedzy na temat autyzmu
- wspieranie uzdolnień dzieci i młodzieży
- współpraca z lokalnymi władzami samorządowymi, organizacjami i instytucjami, szkołami wyższymi oraz stowarzyszeniami, a także mediami
- organizowanie i prowadzenie szkoleń, warsztatów, seminariów oraz konferencji naukowych.

Organem prowadzącym Niepubliczną Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczną jest osoba fizyczna: Irena Stępień, prowadząca działalność gospodarczą, zarejestrowaną pod numerem REGON 268404643. Nadzór pedagogiczny nad poradnią sprawuje Świętokrzyski Kurator Oświaty. Adres placówki: ul. Plac Kościuszki 16, 28-366 Małogoszcz.

Na pieczęciach i stemplach używana jest pełna nazwa placówki.

Statut poradni:
Standardy ochrony małoletnich:
Projekt i wykonanie harmonit.pl
Znajdź nas na
Projekt i wykonanie harmonit.pl
Nasze Centrum znajduje się w najdostępniejszej z możliwych lokalizacji, czyli w samym centrum Małogoszcza, jest to:
plac Kościuszki 16, 28-366 Małogoszcz.
Wróć do spisu treści